Stiftelseförordnandet

Stiftelseförordnande för Insamlingsstiftelsen Blueheart Project

Blueheart Project har en stiftare, Mikael Olsson (740215-xxxx). Undertecknad förordnar härmed att de pengar som inflyter efter det upprop som skett på www.blueheart.center skall bilda en insamlingsstiftelse med ändamål som framgår enligt nedan. Benämningen Blueheart Project refererar till Insamlingsstiftelsen i sig och Blueheart Center till den fysiska plats som Blueheart Project ska grunda, driva och underhålla.

Stiftelsens namn

$ 1

Stiftelsen kommer att ha namnet ”Insamlingsstiftelsen Blueheart Project”.

Stiftelsens säte

$ 2

Stockholms län, Sverige.

Stiftelseform

$ 3

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse som bedriver icke vinstdrivande ideell näringsverksamhet.

Stiftelsens syfte

$ 4

Insamlingsstiftelsen Blueheart Project skall genom Blueheart Center verka för att hitta ett nytt sätt för människor att samverka och leva tillsammans på ett miljömässigt hållbart sätt och sträva efter att få grupper av människor att vara mer effektiva i både arbetsliv och fritid och samtidigt höja livskvaliteten och välbefinnandet i gruppen.

$ 5

Blueheart Project vill belysa följande samband: (1) Hur nivån på en människas vilja att skapa och vara kreativ påverkas av omgivning och sinnestillstånd. (2) Hur människans välmående påverkas av att verka tillsammans i medelstora grupper samt (3) hur effektiviteten för vissa individer ökar om de fritt får välja sysselsättning och arbetstider.

Stiftelsens aktiviteter

$ 6

Stiftelsen avser att uppnå sitt syfte genom följande verksamhetsföremål: (1) Grundandet av Blueheart Center. (2) Vetenskaplig forskning och oberoende analys. (3) Debatt och opinionsbildning. (4) Resultat av näringsverksamheten.

Destinatärkrets

$ 7

Stiftelsens samtliga aktiviteter skall främja allmännyttiga ändamål i form av ett utvecklande av individers välmående, kreativitet och effektivitet med hållbarhet som grundpelare.

$ 8

Allt material som Stiftelsen producerar i form av rapporter, analysresultat, rekommendationer och praktiska verktyg kommer att vara allmänheten tillgänglig utan kostnad.

Förmögenhetsförhållanden

$ 9

Stiftelsen skall ansöka om bidrag för genomförandet av särskilda projekt som uppfyller Stiftelsens syfte. Stiftelsen ska driva näringsverksamhet där de saker deltagarna skapar ställs till allmänhetens förfogande genom fysisk butik på Blueheart Center, kringresande representanter samt via webbshop. Stiftelsen ska också anordna kurser och aktiviteter som sprider de kunskaper och lärdomar deltagarna besitter och förvärvar.

$ 10

Stiftelsen kan också ansöka om och ta emot bidrag för den löpande verksamheten. Bidrag skall i första hand erhållas från offentliga organ, stiftelser och myndigheter. Stiftelsen kan också ta emot bidrag från privatpersoner, företag eller andra aktörer så länge detta inte riskerar att äventyra stiftelsens oberoende och trovärdighet.

$ 11

Oberoende Insamlingsstiftelsen Blueheart Project är religiöst och politiskt obunden och skall inte befatta sig med några privata egenintressen. Stiftelsens oberoende är fundamental och en förutsättning för dess trovärdighet med hänsyn till syftet att tjäna allmännyttiga ändamål utan något eget vinstintresse.

$ 12

Kapital skall tillföras Blueheart Center genom insamlingsverksamhet, gåvor, försäljning, sponsorer samt bidrag.

$ 13

Stiftelsen skall använda erhållet kapital till att starta, driva och därefter förbättra Blueheart Center på de sätt som främjar forskning inom människors sätt att samverka.

Styrelse

$ 14

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Högst två suppleanter kan därutöver utses. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter med åtföljande personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen.

$ 15

Styrelsen väljer inom sig ordförande. Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga.

$ 16

Till styrelsen kan utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader.

$ 17

Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

$ 18

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs och kallar till dessa skriftligen eller muntligen. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när det är fråga om större beslut.

$ 19

När inte annat föreskrivs är styrelsen beslutför med minst tre ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat har föreskrivits. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

$ 20

Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

$ 21

Skäligt arvode kan utgå till den som lägger väsentlig tid på att driva och sprida stiftelsens budskap. Ordförande bestämmer arvode.

Övrigt

$ 22

Ändring av dessa föreskrifter får beslutas av en 2/3 majoritet, dock under förutsättning att ändringen icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden.

$ 23

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

$ 24

Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt då gällande bestämmelser. I samband med detta skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i urkunden angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat med minst 2/3 majoritet på två möten i följd med minst 30 dagars mellanrum.

Revision och årsredovisning

$ 25

Verksamhetens skall upprätta årsredovisning och granskas av en auktoriserad revisor en gång per år.

$ 26

Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna tjänar dess syfte.

$ 27

Stiftelsens kapital, omsättning, intäkter och kostnader ska redovisas publikt och transparent.

$ 28

Av stiftaren förordnad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av styrelsen.

$ 29

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.

$ 30

Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med föreskrifterna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Stockholm, 2015-02-11

 

 

___________________________________

Mikael Olsson