Faser

Projektets olika steg

Indelat i fyra steg som har ett konkret avslut varpå nästa fas påbörjas. Faserna föregicks av aktiviteter som svarade på projektets förutsättningar och milstolpar och ledde till stiftandet efter upprop av Blueheart Project.

Vi är just nu i fas I

Fas 1

Insamlande verksamhet

Aktiviteter som ger kapital till stiftelsen. Frivilliga donationer tas emot. Organisationer som kan bidra till verksamheten kontaktas. Ansökan om EU-bidrag skickas in. Egentligen kort sagt: allt som hjälper oss att köpa mark någonstans kring Stockholm och påbörja byggandet.

Fas 2

Initieringsperiod

Påbörjas när gården är i Stiftelsens ägo. Planering och uppbyggnad av faciliteter, boenden och andra utrymmen. Vatten-frågor. Energi-försörjning. Perioden övergår i nästa när boenden för de första av styrelsen godkända permanenta deltagarna står klara.

Fas 3

Inflyttningsperiod

Öppet för nya permanenta medlemmar att flytta in efter antagningsprocess. Fasen anses avslutad när alla vitala funktioner täcks av de som bor på centret. Exempelvis måste personer som sköter trädgård och odling finnas såväl som byggkunniga snickare.

 

Fas 4

Forskning och utveckling

Aktiviteterna dokumenteras och diskuteras kring och görs publikt tillgängliga. Media bjuds in. Seminarier hålls. Kunskapen sprids. Processerna på centret förbättras.

 

Våra mål blir till samhällsnytta

Se alla våra mål på sidan om forskning och utveckling här.

NOLL-vision avfall

”Det soplösa samhället” är en del av visionen där allting på något sätt återanvänds på ett hållbart sätt. Det innebär allt från lösningar för att hantera vår egna avföring till att konstruera något från eventuella förpackningar. Allt avfall vägs och sammanställs månadsvis, stegvisa förbättringar dokumenteras och görs publika på vår webb.

Energimässigt självförsörjande

Permakulturen ska på sikt kunna försörja sig själv energimässigt. Genom passiva hus, solenergi, jordvärme. Mäts i KW och förbättringar dokumenteras och sprids. Exempel på några hus som tillför naturbilden och utnyttjar det som finns på plats.

Talang i fokus

Dokumentera utvecklingen av individer och hur deras produkter blir bättre. Bilder, filmklipp och beskrivningar publiceras. Det som deltagarna skapar går ofta att köpa både på plats i en utställningslokal och för beställning på vår webbshop. Vi mäter intäkter som varje individ genererar genom försäljning och presenterar på vår webb där man kan följa alla deltagare.